پرورش گوسفند

ویژگی های یک قوچ خوب برای گله گوسفندان

ویژگی های یک قوچ خوب برای گله گوسفندان

مشخصات تعیین کننده قوچ های مناسب برای گله های گوسفندی
gemiga4911 gemiga4911 ۳ ماه پیش
گوسفند چیست ؟

گوسفند چیست ؟

گوسفند گونه از پستانداران نشخوارکننده اهلی است که برای تولید گوشت ، شیر ، پشم ، کود و حتی چرم پرورش داده می شود .