lingualbox

نحوه دادن خبر بد؛ توصیه هایی کاربردی برای همه

نحوه دادن خبر بد؛ توصیه هایی کاربردی برای همه

کیست که از دادن خبر بد خوشش بیاید؟ هیچ‌کس اما چه می‌توان کرد؟ این زندگی آمیخته‌ای از خوشی‌ها و ناخوشی‌هاست ثانیه‌ها و لح...