مایندمید1

ui ux طراحی و برنامه نویسی وب
توسط ۱۵ نفر دنبال می شود
 ۵۰ نفر را دنبال می کند
idat.ir در آیدت، فایل‌های خود را به فروش بگذارید و یا مقالات‌تان را منتشر کنید👋