مایندمید1

مایندمید1

ui ux طراحی و برنامه نویسی وب
توسط ۲۰ نفر دنبال می شود
 ۵۰ نفر را دنبال می کند
آیدت: فروش فایل، مقاله نویسی در آیدت، فایل‌های خود را به فروش بگذارید و یا مقالات‌تان را منتشر کنید👋