محمد هادی هژبریان

محمد هادی هژبریان

مربی زندگی و کسب و کار www.hozhabriyan.ir
کوچینگ حرفه ای چیست و چه کمکی به ما می کند؟

کوچینگ حرفه ای چیست و چه کمکی به ما می کند؟

کوچ یا مربی چه کمکی برای ما انجام می دهد؟
آیدت: فروش فایل، مقاله نویسی در آیدت، فایل‌های خود را به فروش بگذارید و یا مقالات‌تان را منتشر کنید👋