یک روز خوب

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
توسط ۱ نفر دنبال می شود
 ۱۲ نفر را دنبال می کند
idat.ir در آیدت، فایل‌های خود را به فروش بگذارید و یا مقالات‌تان را منتشر کنید👋