رضا داوری اردکانی

داوری اردکانی: نباید می گفتم غرب نفسانیت است

داوری اردکانی: نباید می گفتم غرب نفسانیت است

داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم گفت من داعیه دانستن تاریخ علم ندارم اما این دانشمندانی که این‌جا هستند(حدود سیصد نفرشا...
رضا داوری اردکانی: کرونا یک بیماری پست مدرن است

رضا داوری اردکانی: کرونا یک بیماری پست مدرن است

کار بزرگ داروین این بود که اصل خاص تجدد را به همه دوران زندگی و به همه موجودات دیگر تسری داد و شاید به همین جهت کتاب منش...