رئیس فرهنگستان علوم

داوری اردکانی: نباید می گفتم غرب نفسانیت است

داوری اردکانی: نباید می گفتم غرب نفسانیت است

داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم گفت من داعیه دانستن تاریخ علم ندارم اما این دانشمندانی که این‌جا هستند(حدود سیصد نفرشا...