خیار مصری

بیتوته😎😍 بیتوته😎😍 یک سال پیش
آشنایی با خیار مصری + خواص خیار مصری

آشنایی با خیار مصری + خواص خیار مصری

  خیار مصری گیاهی میوه دهنده از خانواده کدوییان است گیاهی از خانواده کدوییان است نام یک گونه از سرده لیف است گیاه لوفا م...