بیمیتو

استارتاپ های بیمیتو و ازکی ادغام شدند

استارتاپ های بیمیتو و ازکی ادغام شدند

از بین سه بازیگر اصلی صنعت بیمه آنلاین در ایران دو بازیگر تصمیم به ادغام با هم گرفته‌اند با ادغام استارتاپ‌های بیمیتو و ...